Obchodní podmínky společnosti Slow Life s.r.o.

se sídlem: U Louže 387, Zdiby-Přemyšlení, 250 66, identifikační číslo: 17267323, spisová značka: C 369164 vedená u Městského soudu v Praze pro prodej fyzického zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.slow-life.cz, např. prodej směsí esenciálních olejů, přírodních svíček, přírodních mýdel (dále také jen „produkt/y”),

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem. Tyto VOP se týkají prodeje fyzických produktů na e-shopu.

Kdy se VOP používají a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě?

VOP se použijí pro prodej produktů přes webové rozhraní. Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Obsah VOP:

  1. Základní údaje o nás.
  2. Důležité pojmy.
  3. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?
  4. Jak je to s cenou produktů a jak se platí?
  5. Jakým způsobem vám budou produkty dodány?
  6. Odstoupení od smlouvy
  7. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád.
  8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů.
  9. Závěrem


1. Základní údaje

Slow Life s.r.o., IČ: 17267323, U Louže 387, Zdiby-Přemyšlení, 250 66.
Spisová značka: C 369164 vedená u Městského soudu v Praze

E-mail: info@slow-life.cz
Telefon: +420 721 231 812
číslo bankovního účtu: 6324625389/0800

Na uvedeném e-mailu info@slow-life.cz a telefonním čísle +420 721 231 812 jsme vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

2. Důležité pojmy

2.1 Kdo je kupující?
Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavře Kupní smlouvu a zakoupí některý z nabízených produktů. Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná i voucher na produkt (např. v případě předprodeje produktu) a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb. I když předpokládáme, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

2. 2. Kdo je spotřebitelem?
Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

2. 3. Co je spotřebitelská smlouva?
Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

2. 4. Co je smlouva uzavřená distančním způsobem?
Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

2. 5. Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí?
Je to zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

3. Jak na objednávku a uzavření smlouvy?

3.1 Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře.

3.2 Popis produktů: Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených produktů, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Nabízené zboží si můžete prohlédnout v galerii webu a na webu najdete i podrobné informace o formátu (a např. rozsahu počtu stran) produktu. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsme povinni uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.3. Objednání produktů: Pro objednání (a to i v případě předprodeje) přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko "Závazně objednat s povinností platby". Kliknutím na tlačítko k dokončení objednávky se zavazujete k platbě za zboží a uzavíráte kupní smlouvu. Před stiskem tlačítka musíte ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko.

O přijetí objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní vás budeme informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, součástí (přílohou) je i faktura. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena.

Kupující je povinen zkontrolovat údaje uvedené v objednávce před závazným odesláním objednávky. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb či uvedením nesprávných údajů.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o nás“ v čl. I. těchto VOP.

V pochybnostech vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

4. Jak je to s cenou a jak se platí?

4.1 Cena produktů: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na balení zboží a dopravu a případné další náklady spojené s doručením produktů jsou účtovány zvlášť. U produktů objednávající v objednávkovém formuláři vybírá dopravu v různých cenových relacích. To platí i pro objednávku v rámci předprodeje. Podrobnosti o doručování produktů naleznete v článku V. těchto VOP.

4. 2. Sjednanou cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojdeli mezi námi k jiné výslovné dohodě.

4. 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny

4. 4. Způsob platby: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

4. 4. 1.  Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán. Převod plateb mezi bankami může být až 24 h. Je třeba, aby se doručená platba na náš účet spárovala se systémem Fakturoid pomocí VS z vaší objednávky, jen tak je možné, aby vám byl link ke stažení automatizovaně doručen. Pokud jste VS při platbě nezadali, informujte nás na infolince info@slow-life.cz

4. 4. 2. Bezhotovostně online platební kartou: Platební metoda je napojena na platební bránu společnosti Shopify Payments, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Shopify Payments. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

4. 3. Splatnost ceny: Datum splatnosti je uvedeno na faktuře. Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

5. Jakým způsobem vám budou produkty dodány?

5.1. Způsob dodání. Po úspěšné koupi vám budou produkt/y zaslány prostřednictvím přepravce Zásilkovna na doručovací adresu, kterou zadáte v objednávkovém formuláři, nebo na adresu výdejního místa společnosti Zásilkovna. Očekávaná doba doručení je vždy specifikována u konkrétního typu přepravy v objednávkovém procesu, kde typ přepravy vybíráte. Společnost Zásilkovna využívá avizovací systém příjemci. Naše povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zásilku, nepovažuje se v takovém případě za naši povinnost dodat produkt/y za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z vaší strany (tj. nejsme vám jen na základě tohoto povinni vrátit peníze jako při odstoupení od Smlouvy). Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud stvrdíte převzetí zásilky, těžko budete úspěšně reklamovat vadu z důvodu porušení celistvosti obalu.

5. 2. Předprodej: V případě koupě v předprodeji vám doručíme na vámi zadanou e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o zaplacení. To slouží jako náš závazek dodat vám ve lhůtě (pro konkrétní předprodej stanovené) objednaný produkt. Jakmile bude produkt připravený k expedici, zašleme vám jej, a to způsobem uvedeným v tomto článku.

5. 3. Produkty budou dodány do 30 dnů ode dne, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. V případě předprodeje bude informace o dodací lhůtě uvedená přímo v podmínkách předprodeje.

Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budeme vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem.

5. 4. Náklady na dopravu. U produktů si objednávající vybírá dopravu v různých cenových relacích.

5. 5. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, můžeme po vás požadovat uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

6. Odstoupení od Smlouvy

Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

Produkty: V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání produktu/ů, pak jako Spotřebitel máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste doručený produkt/y převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14 denní lhůtě musí být řádné odstoupení od Smlouvy učiněno jakýmkoli jednoznačným prohlášením, např. odesláno e-mailem na info@slow-life.cz nebo odesláno poštou na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Současně je nutné, abyste nám nejpozději poslední den uvedené 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy předali nebo na naši adresu uvedenou v čl. I. VOP odeslali zpět produkt, který jste ode nás obdrželi, a kterého se odstoupení týká. Při zasílání zvolte raději doporučenou zásilku. Nezasílejte produkt na dobírku. Náklady na vrácení produktu nesete sami. Pro úspěšné odstoupení od Smlouvy je nutné, aby byl produkt nepoškozený a neopotřebovaný (v původním neporušeném obalu, s neporušenými nálepkami), a s případnými dárky, které jste spolu s produkty od nás obdrželi. V případě, že u vráceného zboží došlo ke snížení jeho hodnoty, a to v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se spotřebitel seznámil s povahou a vlastnostmi a funkčností zboží, odpovídá za toto snížení hodnoty zboží spotřebitel.

K produktu, prosím, připojte kopii dokladu o platbě nebo fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o produkt zakoupený u nás ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení vašeho odstoupení od Smlouvy. Pokud jste již dříve tyto údaje nezaslali v samostatném oznámení o odstoupení od Smlouvy, připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy vám budou vráceny peníze, které jsme od vás přijali jako platbu za produkt. Vrátíme vám zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dopravu uhrazených za doručení objednaného produktu k vám. Pokud jste však při objednání zboží nezvolili nejlevnější způsob dodání, dle zákona vám vrátím částku odpovídající nejlevnějšímu nabízenému dodání. 

V případě, že jsme od vás obdrželi před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

Jak vy jako Kupující, tak my jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

Je-li vám společně s produktem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřená s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy z vaší strany bez uvedení důvodů, pozbývá darovací smlouva účinnost a jste povinni poskytnutý dárek nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy vrátit. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny produktu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

 

7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až  2174 NOZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7. 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

7. 3. Jako Prodávající vám odpovídáme za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 1 roku od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li Spotřebitelem, odpovídáme vám pouze za vady, které má produkt při převzetí.

7. 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad anebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bychom nebyli schopni vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bychom nezjednali nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

7. 5. Práva z vadného plnění vám nenáležejí, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu.

7. 6. Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci nás můžete předem informovat i e-mailem. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: info@slow-life.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky mi dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

8. 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naši činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese info@slow-life.cz.

8. 2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

8. 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Závěrem

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze Smlouvy vyplývající. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem zde

Tyto VOP jsou účinné od 1. 08. 2023.